Anaula Nature Resort – Algemene voorwaarden

1) Onder arrangementen worden in deze voorwaarden verstaan, alle diensten, die door Anaula Nature Resort ter zake, en of vanwege Anaula door derden worden aangeboden. Zo vallen met name onder het begrip arrangementen ondermeer de navolgende diensten:
* Bus- en/of vliegtransport
* Boottransport
* De logies
* De maaltijden
* De excursies
* De begeleiding door gidsen

2) Onder reizigers worden in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel namens een of meer reizigers, welke volgens de opdrachtgever als een groep moeten of kunnen worden aangemerkt, de dienst afneemt.

3) De opdrachtgever en/of de reiziger is bij acceptatie van de opdracht tot reservering aansprakelijk voor de nakoming van alle voor hem/hen uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Ook Anaula is aansprakelijk voor de nakoming van alle voor haar uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de nakoming van die verplichtingen in redelijkheid niet van Anaula kan worden gevorderd vanwege overmacht, zoals bv in geval van natuurrampen, politieke onrust en andere vormen van overmacht.

4) De schriftelijke bevestiging van de acceptatie van de opdracht tot reservering door Anaula en een eerste betaling van tenminste 25% van de uit de reisovereenkomst verschuldigde reissom is voor de opdrachtgever en/of de reiziger het enig bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de reisovereenkomst. Het saldo van de reissom dient uiterlijk 14 dagen voor de dag van vertrek, de dag van vertrek niet meegerekend, aan Anaula te worden voldaan. Indien de opdrachtgever en/of de reiziger in gebreke blijft het saldo tijdig te voldoen kan Anaula de opdracht tot reservering annuleren en de eerste betaling voor zichzelf als schadevergoeding behouden, behoudens het bepaalde onder 9 van deze voorwaarden. Bij betalingen met creditcards, pin pas en traveller cheques worden administratiekosten in rekening gebracht.

5) Het programma van de reis wordt aangegeven in het reisprogramma, zoals dat door Anaula is verstrekt aan de opdrachtgever en/of de reiziger, een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6) Anaula is niet verantwoordelijk voor de juistheid van informatie verstrekt door derden.

7) De gepubliceerde reissom is per persoon op basis van een dubbele kamerbezetting. Indien de reiziger voor eenpersoons toeslag (single surcharge) heeft betaald is de accommodatie op basis van een persoon per kamer.

8) Onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde, behoudt Anaula zich het recht voor de reissom te wijzigen indien de reissom mede wordt bepaald door prijzen van diensten van derden en die derde zijn prijzen wijzigt. Anaula zal een dergelijke wijziging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de opdrachtgever en/of de reiziger mededelen. De opdrachtgever en/of de reiziger heeft alsdan het recht de reis te annuleren.

9) Reeds betaalde gelden zullen zonder interestvergoeding worden gerestitueerd indien een zodanige annulering door de opdrachtgever en/of de reiziger aan Anaula wordt meegedeeld binnen 3 dagen nadat de prijswijziging aan de opdrachtgever en/of de reiziger is meegedeeld.

10) De duur van de reis wordt vermeld in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen worden aangemerkt.

11) De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties.

12) Anaula is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit het nalaten van de inentingen en vaccinaties en de opdrachtgever en reiziger vrijwaren Anaula ter zake.

13) De opdrachtgever en / of reiziger dient bij de opdracht tot reservering een geldig paspoort en/of een identiteitsbewijs van de reiziger te overleggen.

14) In geval van annulering van een reis door de opdrachtgever of de reiziger 21 tot 30 dagen voor vertrek, de dag van vertrek niet inbegrepen, is een boete van 25% van de reissom verschuldigd.

15) Bij annulering 8 tot 20 dagen voor vertrek is 50% van de reissom verschuldigd

16) Bij annulering korter dan 7 dagen de volledige reissom.

17) Anaula behoudt zich het recht voor de reisovereenkomst, zonder schadeplichtig te zijn en zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren: sub (a) in geval van overmacht als bedoeld in artikel 3

18) Anaula dient de annulering als bedoeld in artikel 13 sub (a) zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever en/of de reiziger mee te delen. In alle gevallen als bedoeld in artikel 13 dient Anaula de ontvangen reissom zonder interestvergoeding te restitueren.

19) Anaula is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit verstrekte foto`s, folders en ander voorlichtingsmateriaal de reis of het reisprogramma betreffende.

20) De opdrachtgever en/of de reiziger dient op zijn kosten een geschikte reis- en ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

21) Anaula kan het reisprogramma wijzigen in geval van culturele of weersomstandigheden of om veiligheidsredenen.

22) Anaula kan een reiziger, die zich op welke wijze ook ernstig misdraagt van de reis of het verdere verloop daarvan uitsluiten, zonder schadeplichtig te zijn.

23) Voor schade ten gevolge van beperkte communicatiemiddelen, transportfaciliteiten, medische hulp en het avontuurlijk karakter van de reis kan de reiziger Anaula niet aansprakelijk stellen.

24) In geval de reis per vliegtuig wordt ondernomen is Anaula niet aansprakelijk voor de schade van de reiziger, welke voortvloeien ut vertragingen van het door derden te bewerkstelligen luchtvervoer en welke vertragingen voor die derden een overmachtsituatie opleveren.

25) Indien er groepsgewijs geboekt is voor een reis wordt de opdrachtgever geacht dat hij de reisvoorwaarden bekend maakt aan alle groepsleden en Anaula vrijwaart van alle schade ter zake.

26) Op de onderhavige algemene voorwaarden die noch door een werknemer, tussenpersoon of agent van Anaula kan worden gewijzigd, is uitsluitend het Surinaamse recht van toepassing.

27) Huisdieren zijn niet toegestaan.

BELANGRIJKE INFORMATIE M.B.T. ANAULA TOURS NAAR HET BINNENLAND:
* Hoewel de kans op het krijgen van malaria klein is raden wij u aan het B.O.G. (Bureau Openbare Gezondheid) te raadplegen voor malariatabletten. Adres: Rode Kruislaan Paramaribo Tel: 499494

Kantooruren B.O.G. maandag-vrijdag 07.00-15.00 uur * Het toegestane gewicht voor het vliegtuig is gesteld op 7 kg per persoon
Gelet op de aard van ons oord, raden wij u aan geen muziekapparatuur te gebruiken.

IN HET TOURPAKKET ZIJN INBEGREPEN:
* Transport van en naar ons Resort
* Alle tours, trips en activiteiten
* Alle maaltijden en dranken
* Professionele Nederlandse/Engelssprekende gidsen
* Accommodatie op basis van 2 personen per kamer

IN HET TOURPAKKET NIET INBEGREPEN ZIJN:
* Transport van en naar lokaal vliegveld Zorg en Hoop.
* Frisdranken en alcoholische dranken niet inbegrepen, verkrijgbaar aan onze goed voorziene bar

BELANGRIJK ADVIES:
* Sluit een goede verzekering af voor uw bezittingen en een aparte ongevallen- en annuleringsverzekering
* Neem geen waardevolle spullen mee tijdens de tour (sieraden, reisdocumenten, valuta)

Maak kennis met de marron cultuur

Dansen zoals de Seketi, Awasa en Bandamba zullen voor u worden uitgevoerd. Kom lekker mee dansen en genieten op de Surinaamse drum 

Foto's maken van diverse wilde dieren

Het dierenrijk van Suriname is enorm. Je weet nooit wat je allemaal kunt tegenkomen. Uw camera moet dus altijd klaar staan 😉

Goed onderhouden kamers

U verblijft in een prachtig houten gebouw met goed onderhouden kamers. Onze dienst staat ook altijd voor u klaar als u specifieke vragen heeft 

Maatschappelijk verantwoord

Er werken bij Anaula Nature Resort medewerkers die in de dorpen wonen van het binnenland. Daarnaast werkt het resort er ook aan om de omgeving schoon en milieuvriendelijk te houden.